Tin Tức

  Các cấp quyền chạy game Võ Lâm Truyền Kỳ trên Win

  • Trên màn hình máy tính, các nhân sĩ chọn My Computer hoặc This PC như của mình.

  • Sau đó click chọn “Properties”

  • Tiếp theo, trong phần About, click chọn “Advanced system settings”

  • Tiếp theo, trong thư mục “Advanced” chọn “Setting”

  • Tiếp theo, chọn “Data Execution Prevention”, chọn Turn on DEP…., click Add….

  • Khi click vào Add bạn tìm đền thư mục đã cài game VLTK lúc trước (như máy của mình cài ở ổ F, mỗi máy tính sẽ cài ở các ổ đĩa khác nhau)
  • Sau đó, các nhân sĩ vui lòng add 2 file là GAME.EXE

  • Sau khi add xong thì nhấn “Apply” để hoàn thành. Sau đó vui lòng, Restart lại máy tính để có thể vào game Võ Lâm Truyền Kỳ.